Polityka prywatności.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ŻURAWIK.COM Paweł Żurawik z siedzibą w Bolesławicach przy ul. Akacjowej 17, NIP: 8421559772 (dalej „My”, „centrumnoży.pl” ) operator internetowej 
platformy handlowej dostępnej pod adresem centrumnoży.pl (dalej „centrumnoży.pl”). 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. 
Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: biuro@centrumnozy.pl, 
adres pocztowy: centrumnozy.pl, ul. Akacjowa 17, 76-251 Bolesławice


Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, podczas składania zamówienia, a także później, w związku z 
transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na centrumnozy.pl. 


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez centrumnozy.pl? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z centrumnozy.pl, w tym dokonywania 
transakcji i płatności oraz składania zamówień w Oficjalnym Sklepie centrumnozy.pl; 
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji 
i rozwiązywania problemów technicznych; 
• obsługi reklamacji w centrumnozy.pl lub w sklepie centrumnozy.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu centrumnozy.pl, którym jest: 

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. 
wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na 
centrumnozy.pl; 
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia 
marketingu bezpośredniego własnych usług centrumnozy.pl, towarów sklepu centrumnozy.pl 
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 
• zapewnienie obsługi usług płatniczych; 
• prowadzenie badań i analiz centrumnozy.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, 
poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz 
kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
• prowadzenie analiz statystycznych; 
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia 
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją 
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą 
z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

• adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy zamówionych produktów, numer telefonu, 
informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm). 


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w 
konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z centrumnozy.pl. 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. 
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest 
dobrowolne. 


Jakie masz uprawnienia wobec centrumnozy.pl w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia 
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
przez centrumnozy.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – 
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość 
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały 
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia 
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody 
lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla 
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz podmiotom wspierającym 
nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, 
ubezpieczeniowe, wykonują usługi logistyczne, konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę centrumnozy.pl, 
wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane 
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu 
w celach: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
• statystycznych i archiwizacyjnych, 
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do 
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych 
zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział 
– będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy 
przechowywać dane przez okres, w którym centrumnozy.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je 
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy 
publiczne. 


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu 
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, 
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający 
na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie 
będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją 
sytuację. Profilowanie danych osobowych przez centrumnozy.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również 
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, 
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres

biuro@centrumnozy.pl bądź telefonicznie pod numerem (59) 30 70 310 ; 508328744

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl