Polkars

Polkars nóż masarski  nr. 43 (26cm) Polkars nóż masarski nr. 43 (26cm)
Producent: Polkars
Cena: 41,00 zł (netto: 33,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski  nr. 8 (17,5cm) Polkars nóż masarski nr. 8 (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 26,00 zł (netto: 21,14 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski  nr. 8 czerwony (17,5cm) Polkars nóż masarski nr. 8 czerwony (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 26,00 zł (netto: 21,14 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski  nr. 8 niebieski (17,5cm) Polkars nóż masarski nr. 8 niebieski (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 26,00 zł (netto: 21,14 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski  nr. 8 żółty (17,5cm) Polkars nóż masarski nr. 8 żółty (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 26,00 zł (netto: 21,14 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 13 (15cm) Polkars nóż masarski nr. 13 (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 13 czerwony (15cm) Polkars nóż masarski nr. 13 czerwony (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 13 niebieski (15cm) Polkars nóż masarski nr. 13 niebieski (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 13 żółty (15cm) Polkars nóż masarski nr. 13 żółty (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 14 (15cm) Polkars nóż masarski nr. 14 (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 14 czerwony (15cm) Polkars nóż masarski nr. 14 czerwony (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 14 niebieski (15cm) Polkars nóż masarski nr. 14 niebieski (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 14 żółty (15cm) Polkars nóż masarski nr. 14 żółty (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 17 czerwony (12,5cm) Polkars nóż masarski nr. 17 czerwony (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 17 niebieski (12,5cm) półelastyczny Polkars nóż masarski nr. 17 niebieski (12,5cm) półelastyczny
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 17 żółty (12,5cm) półelastyczny Polkars nóż masarski nr. 17 żółty (12,5cm) półelastyczny
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 32 (21cm) Polkars nóż masarski nr. 32 (21cm)
Producent: Polkars
Cena: 37,00 zł (netto: 30,08 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 44 (25cm) Polkars nóż masarski nr. 44 (25cm)
Producent: Polkars
Cena: 43,00 zł (netto: 34,96 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm) Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm) niebieski Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm) niebieski
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm) żółty Polkars nóż masarski nr. 61 (10cm) żółty
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 61 czerwony (10cm) Polkars nóż masarski nr. 61 czerwony (10cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż masarski nr. 61 pomarańczowy (10cm) Polkars nóż masarski nr. 61 pomarańczowy (10cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy  nr. 20 (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 20 (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy  nr. 20 niebieski (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 20 niebieski (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 czarny (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 czarny (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 czerwony (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 czerwony (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 niebieski (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 niebieski (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 żółty (12,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 01 żółty (12,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 24,00 zł (netto: 19,51 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 czarny (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 czarny (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 czerwony (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 czerwony (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 niebieski (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 niebieski (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 półelastyczny niebieski (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 półelastyczny niebieski (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 półelastyczny żółty (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 półelastyczny żółty (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 żółty (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 02 żółty (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 czarny (17,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 czarny (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 czerwony (17,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 czerwony (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 niebieski (17,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 niebieski (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 żółty (17,5cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 03 żółty (17,5cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 04 czarny (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 04 czarny (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 16 półelastyczny niebieski (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 16 półelastyczny niebieski (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 16 półelastyczny żółty (15cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 16 półelastyczny żółty (15cm)
Producent: Polkars
Cena: 28,00 zł (netto: 22,76 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 31 (14cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 31 (14cm)
Producent: Polkars
Cena: 25,00 zł (netto: 20,33 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż rzeźniczy nr. 35 (21cm) Polkars nóż rzeźniczy nr. 35 (21cm)
Producent: Polkars
Cena: 60,00 zł (netto: 48,78 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars nóż uniwersalny nr. 36 (40cm) Polkars nóż uniwersalny nr. 36 (40cm)
Producent: Polkars
Cena: 70,00 zł (netto: 56,91 zł )
szt
zobacz więcej
Polkars tasak 150 mm Polkars tasak 150 mm
Producent: Polkars
Cena: 106,00 zł (netto: 86,18 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars tasak 180 mm Polkars tasak 180 mm
Producent: Polkars
Cena: 140,00 zł (netto: 113,82 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars tasak 240 mm Polkars tasak 240 mm
Producent: Polkars
Cena: 300,00 zł (netto: 243,90 zł )
szt.
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 01, 02, 23) Polkars zestaw 3 noży (modele 01, 02, 23)
Producent: Polkars
Cena: 93,00 zł (netto: 75,61 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) czarny Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) czarny
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) czerwony Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) czerwony
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) niebieski Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) niebieski
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) żółty Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 07, 17) żółty
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17)
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) czarny Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) czarny
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) czerwony Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) czerwony
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) żółty Polkars zestaw 3 noży (modele 13, 15, 17) żółty
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) czarny Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) czarny
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) czerwony Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) czerwony
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) niebieski Polkars zestaw 3 noży (modele 14, 15, 17) niebieski
Producent: Polkars
Cena: 80,00 zł (netto: 65,04 zł )
zestaw
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl